Yayoi : CI Guideline Usage

Challenge: Yayoi wants to make a corporate identity to help keep the CI in the same direction to distribute for internal as well as various suppliers.

ชาเลนจ์: ยาโยอิต้องการทำคู่มือ Corporate Identity เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการใช้ CI ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแจกจ่ายสำหรับองค์กร รวมทั้ง Supplier ที่หลากหลาย      

blank
blank

Idea: To create guideline step by step for who picks it to understand it easily. There is a way of using the logo, front and color and there are examples to apply the logo for both online and offline.

ไอเดีย: ออกแบบคู่มือเป็นขั้นเป็นตอน ใครหยิบไปใช้ก็เข้าใจได้ง่าย โดยมีแนวทางในการใช้งานของโลโก้ ฟ้อนต์ สี และมีตัวอย่าง ในการนำโลโก้ไปปรับใช้ในงานต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

blank
blank