MK : Tok kai Promotion Campaign

Challenge: MK wants to design menu and other materials to support the MK Tok Kai campaign. Win prizes go to Japan and many other awards. How to make consumer to interested in ordering ancient suki to win.

ชาเลนจ์: MK ต้องการให้ออกแบบเมนู และสื่ออื่นๆ เพื่อสนับสนุนแคมเปญ MK ตอกไข่ ลุ้นรางวัลรถยนต์ ไปเที่ยวญี่ปุ่น และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ทำอย่างไรให้ลูกค้าสนใจสั่งสุกี้สูตรโบราณ เพื่อลุ้นรางวัล

blank

Idea: Use the hilight of the ancient Suki with eggs to create a piece of work. Design of menu with shape of egg when open you can see the list of foods including awards so the other materials like a tentcard can help to promote this campaign as well.

ไอเดีย: นำจุดเด่นของสุกี้โบราณที่ต้องตอกไข่มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน เมนูรูปไข่ที่เปิดออก แล้วเห็นเมนูอาหาร และของรางวัลอย่างชัดเจน รวมทั้ง Tent card และสื่ออื่นๆที่เตะตา ช่วยโปรโมทแคมเปญนี้อีกช่องทาง